A A A K K K
для людей із порушенням зору
Іване-Пустенська громада
Тернопільська область, Чортківський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІВАНЕ-ПУСТЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Додаток 2

затверджено рішенням V сесії

Іване-Пустенської сільської ради

VIII скликання

від 05 березня 2021 року

 

Положення

про конкурс на посаду директора  комунального закладу загальної середньої освіти Іване-Пустенської сільської  ради

 

1. Загальні положення.

1.1.Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти, який є об’єктом спільної комунальної власності територіальної громади Іване-Пустенської  сільської ради (далі – Положення), розроблене на виконання Законів України «Про освіту» і Закону України «Про повну загальну середню освіту».

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального  закладу загальної середньої освіти (далі – Заклад освіти).

2. Посадові вимоги до кандидата на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти.

2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

2.2. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

2.3. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

3.Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти

3.1. Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Положення про конкурс на посаду директора  комунального закладу загальної середньої освіти Іване-Пустенської сільської  ради, затвердженого  рішенням V сесії Іване-Пустенської сільської ради VIII скликання від 05 березня 2021 року №115.

3.2.Рішення про проведення конкурсу приймається Іване-Пустенською сільською радою:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3.3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Іване-Пустенської сільської ради(далі – відділ освіти).

3.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіти»;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

3.5. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

3.6. Вимоги до членів конкурсної комісії та вимоги до її формування визначаються відповідно до ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

3.7.  До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

3.8. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

3.9. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

3.10. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання     документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

    перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

    приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у  конкурсі;

    оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

3.11.До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

3.12. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

4. Особливості проведення конкурсного відбору.

4.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.2. Іване-Пустенська  сільська рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

5. Порядок проведення етапів конкурсу:

5.1. Перевірка на знання чинного законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування державною мовою у присутності членів комісії.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

5.1.2. Тестування містить 30 тестових завдань, які обираються із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одна з яких є правильною.

Усі кандидати виконують один варіант.

5.1.3. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин.

Після складання тестування на знання чинного законодавства кандидат підписує бланк з відповідями та проставляє дату вирішення тестових завдань.

5.1.4. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

один бал надається за правильну відповідь;

нуль балів – за неправильну відповідь.

5.1.5. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове завдання вважається неправильно вирішеним.

5.1.6. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30 балів.

Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50%)

5.2. Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

5.2.1. Перевірка професійних компетентностей здійснюється шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання державною мовою (зразок додається).

5.2.2. Голова комісії оголошує ситуаційне завдання. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.

5.2.3. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

5.2.4. Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати на аркуші проставляють підпис і зазначають дату вирішення ситуаційного завдання. Свої роботи кандидати передають секретарю комісії.

5.2.5. Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним у разі якщо:

          проведено детальний аналіз описаної ситуації;

виявлено (і) проблему (и);

обрано і обґрунтовано проблему для вирішення;

визначено критерії та обмеження для вирішення проблеми;

виявлено декілька альтернатив під час вирішення проблеми;

на основі критеріїв і обмежень обрано одну з альтернатив;

обґрунтовано вибір альтернативи;

розроблено управлінське рішення;

виявлено ризики і припущення;

вирішення завдання оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань із виділенням та оформленням базового рішення).

5.2.6. Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється  20 балами і зараховується кандидатові, який виявив глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків.

5.2.7. При цьому оцінювання ситуаційного завдання здійснюється членами конкурсної комісії за такою шкалою:

10-20 балів зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає поставленим вимогам, та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1-9 балів зараховуються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів зараховується кандидатам, професійна компетентність яких є недостатньою для виконання посадових обов’язків.

5.2.8. Остаточний бал за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

5.2.9. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

 

 

 

5.3. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу (далі – презентація) перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

5.3.1.Регламент етапу:

виступ претендента – до 10 хвилин;

запитання та обговорення – до 10 хвилин.

5.3.2. Максимальна кількість балів за презентацію становить 20 балів.

5.3.3. Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

10-20 балів виставляються кандидатам, презентації яких  відповідають поставленим вимогам (у перспективному плані у повному обсязі розкрито всі напрями роботи закладу освіти);

1 - 9 балів виставляється кандидатам, презентації яких не в повному обсязі відповідають поставленим вимогам (у перспективному плані в основному розкрито перспективи розвитку закладу освіти);

0 балів виставляється кандидатам, презентації яких не відповідають поставленим вимогам (у перспективному плані недостатньо окреслили перспективи розвитку закладу освіти).

5.3.4. Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

5.3.5. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання чинного законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та презентації.

5.3.5. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Максимально можлива кількість балів - 70 балів.

6. Завершення конкурсного відбору.

6.1.Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу;

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

6.2.Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу  сільський голова   призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

7. Особливості укладання трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти.

7.1.Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

7.2. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється  сільським головою з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

7.3.Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

-порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту";

-порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

-систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;

-не усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

7.4. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Секретар ради                                                     Світлана МАРТИНЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь